انگشتر عقیق یمنی ۵۳۲۶۸

انگشتر عقیق یمنی عقیق یمنی رکاب ساده آماده قلمزنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۷ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

انگشتر نقره فیروزه نیشابوری ۵۳۲۶۹

انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری فیروزه نیشابوری اعلاء رکاب ساده آماده قلمزنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۱۲ گرم در انبار موجود است این[…]

انگشتر فیروزه نیشابوری ۵۳۲۳۱

انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری فیروزه نیشابوری قلم زنی سطحی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۳۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در[…]

انگشتر فیروزه نیشابوری ۵۳۲۳۰

انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری فیروزه نیشابوری رکاب ساده آماده قلمزنی نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۳۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر[…]

انگشتر عقیق یمنی ۵۳۲۲۹

انگشتر مردانه عقیق یمنی عقیق یمنی قلمزنی مکه و مدینه نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۲۰ گرم در انبار موجود است این انگشتر[…]

انگشتر عقیق یمنی ۵۳۲۳۴

انگشتر مردانه عقیق یمنی عقیق یمنی قلمزنی پیچک نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۲۵ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های[…]

انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری ۵۳۲۳۲

انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری فیروزه نیشابوری قلمزنی تذهیب نقره ۹۲۵ عیار دست ساز مردان تقریبا ۳۰ گرم در انبار موجود است این انگشتر در سایز‌های[…]