خواص روایی عقیق یمنی شرف الشمس

شـرف شمس حرزی منسوب به امام علـی(ع) است. و اگـر کسی آن را بـر سنـگ قیمتی مانند عقیق بنویسد و به امید ثـواب استفاده کند، بهتر است. از آنجایی کـه به همـراه داشتن سنگ عقیق بسیار توصیه شده است، لـذا دعای شرف الشمس را بر روی سنگ عقیق زرد یا نارنجی حکاکی می‌کنند. با این کار، شخص استفاده‌کننده هم از خواص سنگ عقیق و هم از خواص شرف الشمس بهره‌مند می‌شود.

خواص روایی

* هرکس نگین شرف الشمسی که دعا بر آن نقش شده است را همراه خود دارد در حفظ خداوند باشد.

* حـامل این اسماء در همه جا پیروز و منصور است و هر که با او دشمنی کند مقهور می‌شود .

* هرکه حاجتی داشته باشد و نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را با خود دارد به برکت این اسم اعظم الهی حاجت روا شود.

* برای هر مکروهی شرف شمس را بر دست کند ایمن شود از آن مکروه و ناخوشایند.

* هرکس در سفرنگین شرف الشمسی که دعا بر آن نقش شده را با خود دارد از شر دزدان و راهزنان و حوادث بد سفر در حفظ الهی باشد.

* هرکس برای بیدار شدن برای نماز شب این شرف الشمس را با خود داشته باشد؛ سحر خیز شود.

* هرکس به مدت طولانی دربند باشد و نگین شرف الشمسی که دعا بر آن نقش شده است را همراه خود دارد زود خلاص گردد.

* گشایش درهای رزق و روزی

* عزت و مقام رفیع یافتن

* حفاظت از شر بلایا و دشمنان

* حفاظت اموال

* حفاظت در مقابل بدگویان زبان بند

* بخت گشای بسیار موثر

* گشایش امور و مشکلات

* هر که با خود دارد، سِحر و نظر بد از او دور و باطل شود.

* قرار دادن آن در کفن مرده موجب ایمنی از عذاب قبر گردد.

* تاثیر مثبت بر تمامی بیماری ها از جمله صرع و غش

* جلب محبت و احترام و مجذوب نمودن افراد